Årsrapport 2011

Konsolidert resultatregnskap
1. januar - 31. desember

(NOK mill.)Note20112010
Driftsinntekter 7 14 378 13 768
Varekostnad 26 (1 159) (1 192)
Lønnskostnader 27 (4 960) (4 711)
Andre driftskostnader 28 (6 113) (5 702)
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 13 39 36
Brutto driftsresultat   2 185 2 199
Avskrivninger og amortiseringer 11,12 (505) (588)
Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer   1 680 1 611
Nedskrivninger 11,12 (191) (110)
Andre inntekter og kostnader 8 (50) 1 909
Driftsresultat   1 439 3 410
Finansinntekter 29 82 180
Finanskostnader 29 (190) (191)
Resultat før skattekostnad   1 331 3 399
Skattekostnad 30 (499) (468)
Årsresultat   832 2 931
Minoritetens andel av årsresultat   90 137
Majoritetens andel av årsresultat   742 2 794
Resultat per aksje (kroner) 31 7,00 27,04
Utvannet resultat per aksje (kroner) 31 6,99 27,01
Resultat per aksje - justert (kroner) 31 8,76 9,72
Utvannet resultat per aksje - justert (kroner) 31 8,75 9,71

Konsolidert oppstilling
av totalresultat
1. januar - 31. desember

(NOK mill.) 20112010
Årsresultat   832 2 931
Endring virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg 14 94 (129)
Omregningsdifferanser   (46) (247)
Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet   7 (4)
Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet   (2) 1
Totalresultat   885 2 552
Minoritetens andel av totalresultat   92 141
Majoritetens andel av totalresultat   793 2 411

Lagrede sider

Velg / Opphev alle

Regnskapet i PDF

Schibsted ©