Årsrapport 2011

Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og at opplysninger i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står ovenfor.

 

Oslo, 29. mars 2012

Styret i Schibsted ASA

Ole Jacob Sunde sin signatur
Ole Jacob Sunde
Styrets leder

Karl-Christian Agerup sin signatur
Karl-Christian Agerup

Monica Caneman sin signatur
Monica Caneman

Marie Ehrling sin signatur
Marie Ehrling

Eva Berneke sin signatur
Eva Berneke

Christian Ringnes sin signatur
Christian Ringnes

Anne Lise von der Fehr sin signatur
Anne Lise von der Fehr

Gunnar Kagge sin signatur
Gunnar Kagge

Rolv Erik Ryssdal sin signatur
Rolv Erik Ryssdal
Konsernsjef

Lagrede sider

Velg / Opphev alle

Publisert: 29.03.2012 13:08
Sist oppdatert: 29.03.2012 13:09

Schibsted ©