Årsrapport 2011

Valgkomiteens redegjørelse 2011

Valgkomiteen består av John A Rein (leder), Gunn Wærsted og Nils Bastiansen. Valgkomiteen velges for to år av gangen og er på valg på generalforsamlingen 11. mai 2012.

Konsernstyrets sammensetning inntil årets generalforsamling

Styret har i perioden 2011-2012 hatt åtte styremedlemmer: seks aksjonærvalgte og to valgt blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Det er ikke valgt varamedlemmer for de aksjonærvalgte medlemmene. De ansatte har valgt fire varamedlemmer.  De to konserntillitsvalgte har observatørstatus i styremøtene. Styrets medlemmer.

Ny styrerepresentasjonsordning for konsernstyret gjeldende fra generalforsamlingen 11. mai 2012.

Det er inngått ny styrerepresentasjonsavtale med de ansatte som innebærer at det på årets generalforsamling foreslås valg av syv aksjonærvalgte styremedlemmer. De ansatte får som følge av dette rett til å velge tre styremedlemmer, hvorav ett medlem skal velges blant konsernets ansatte i Sverige (p.t), to medlemmer blant konsernets ansatte i Norge. 

De ansatte kan velge inntil 2 varamedlemmer, ett fra Norge og ett fra Sverige (p.t). De to konserntillitsvalgtes observatørstatus avvikles, men de konserntillitsvalgte er valgbare som styremedlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved forfall. Det foreslås ikke valg av varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Valgkomiteens arbeid med styrerekruttering

Styrets aksjonærvalgte medlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen arbeider derfor kontinuerlig med styrerekruttering og evaluering av styrets arbeid,

Valgkomiteen har avholdt 5 møter i inneværende valgperiode. 

Valgkomiteen arbeider for å sikre at styrerekrutteringen i Schibsted har en tilstrekkelig balanse mellom hensynene til kontinuitet og fornyelse, samtidig som styret totalt sett skal ha kompetanse, erfaring og en profil som reflekterer konsernet virksomheter i og utenfor Norge. I tillegg må allmennaksjelovens krav til kjønnsbalanse ivaretas. Som grunnlag for arbeidet med styrerekruttering mottar Valgkomiteen årlig styrets egenevaluering. Valgkomiteen har i 2011 avholdt møter med styreleder og Schibsteds konsernsjef.

De siste årene har Valgkomiteen arbeidet målrettet og langsiktig for en internasjonalisering av Schibsteds konsernstyre. Den nye styrerepresentasjonsordningen legger forholdene til rette for en økning av antall aksjonærvalgte styremedlemmer fra seks til syv medlemmer og en ytterligere internasjonalisering av styret utover dagens sammensetning av skandinaviske styremedlemmer. Valgkomiteen er derfor meget tilfreds med å kunne foreslå to internasjonale styrekandidater på årets generalforsamling. Valgkomiteen har benyttet eksternt rekrutteringsbyrå til å bistå i rekrutteringsprosessen.  

Valgkomiteens innstilling på valg av aksjonærvalgte styremedlemmer som følger:

En nærmere presentasjon av kandidatene er tilgjengelig på Schibsteds hjemmesider.

Valgkomiteen har vurdert om det bør gjennomføres valg på hvert enkelt styremedlem, og ikke det samlede styre. Valgkomiteen foreslår valg på det samlede styre. I Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse anbefales valg på hvert enkelt medlem. Enkelte aksjonærer har tidligere også påpekt dette overfor styret og Valgkomiteen. Valgkomiteen mener fortsatt at valg av styret bør ses under ett fordi den enkeltes kompetanse og erfaring må ses i sammenheng med styrets samlede kompetanse og behov. I tillegg vanskeliggjør kravet til kjønnsbalanse i styret stemmegivning på hver enkelt kandidat.

Styremedlemmenes uavhengighet

Under "Eierstyring og selskapsledelse" er det gitt opplysninger om styremedlemmenes forretningsmessige relasjoner til aksjonærer eller andre med tilknytning til disse eller til Schibsted. Representasjonen i konsernstyret reflekterer eierforholdene i Schibsted og den rett til å velge styremedlemmer som iht. selskapets vedtekter tilligger aksjonærer som eier mer enn 25 prosent. Valgkomiteens vurdering er at Ole Jacob Sundes tilknytning til Blommenholm Industrier og Stiftelsen Tinius, og Karl-Christian Agerups tilknytning til Stiftelsen Tinius ved at han er valgt som Ole Jacob Sundes personlige varamedlem i stiftelsen, innebærer at disse to, i relasjon til denne vurderingen, ikke vurderes som uavhengige styremedlemmer. Valgkomiteen vurderer de øvrige styremedlemmene som uavhengige, slik at fem av syv aksjonærvalgte styremedlemmer anses som uavhengige etter årets generalforsamling.

Konsernstyremedlemmers styreverv i datterselskaper

Valgkomiteen er kjent med at enkelte av konsernstyrets medlemmer har styreverv i datterselskapene. Valgkomiteen anser ikke konsernstyremedlemmenes styreverv i datterselskapene for å svekke deres uavhengighet som konsernstyremedlemmer. Valgkomiteen har i sin vurdering av denne praksisen også lagt vekt på at majoriteten av styremedlemmene i datterselskapene består av styremedlemmer som ikke har styreverv i konsernstyret. Valgkomiteen vurderer derfor dette som et ressurstilfang når sentrale temaer skal diskuteres og har ingen innvendinger mot denne praksisen.

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg er saksforberedende organer for konsernstyret.

I de årlige styreevalueringene fremheves arbeidet i utvalgene som positivt og viktig når kompliserte saker innenfor utvalgenes arbeidsfelt skal behandles i konsernstyret.

Valgkomiteen ser behovet for at konsernstyret kan forberede kompliserte saker i utvalg, men understreker samtidig styrets samlede ansvar for de vurderinger og beslutninger som tas også i de spørsmål som forberedes i utvalg. Valgkomiteen henleder oppmerksomheten på problemstillingen, da det stiller krav til hvordan utvalgene forbereder og presenterer sakene i konsernstyret.

Honorarer

Alle honorarer til Schibsteds selskapsorganer fastsettes forskuddsvis for et år av gangen på ordinær generalforsamling. De honorarer som fastsettes på generalforsamlingen 11. mai 2012 vil gjelde for perioden mai 2012 – mai 2013.

Prinsipielt mener Valgkomiteen at honorarene bør justeres årlig for å få en jevnere utvikling i honorarene og følge den generelle lønnsøkningen i samfunnet. Det ble ikke foretatt justering av honorarene for perioden mai 2011 – mai 2012. Valgkomiteen foreslår en justering av honorarene til styremedlemmene for perioden mai 2012 – mai 2013. Forslaget må ses i sammenheng med  den generelle lønnsutviklingen i samfunnet.. Som følge av økt arbeidsmengde i utvalgene, foreslår Valgkomiteen en noe større prosentvis økning av honorarene til utvalgsmedlemmene.

Alle tall i NOK2012-132011-12
a) Honorar til styremedlemmer

Styreleder 730 000 700 000
Øvrige styremedlemmer 315 000 300 000
Varamedlemmer 16 000 16 000
b) Honorar til medlemmer av konsernstyrets kompensasjonsutvalg

Utvalgets leder 85 000 70 000
Utvalgets øvrige medlemmer 55 000 41 000
c) Honorar til medlemmer av konsernstyrets revisjonsutvalg

Utvalgets leder 125 000 107 000
Utvalgets øvrige medlemmer 80 000 65 000
d) Honorar til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens leder, per møte 16 000 16 000
Komiteenes øvrige medlemmer, per møte 11 000 11 000

Tilleggshonoraret som kan innvilges til medlemmer av styret bosatt utenfor Oslo er inntil kr. 100.000 Beslutning om tildeling av tilleggshonorar fattes av Valgkomiteen. For perioden mai 2011 – mai 2012 fastsettes tilleggshonoraret etterskuddsvis. Fra og med årets generalforsamling fastsettes tilleggshonoraret forskuddsvis. Honorarene utbetales ved valgperiodens slutt.

Valgkomiteen har besluttet at tilleggshonorar for perioden mai 2011 - mai 2012 fastsettes til kr. 50.000 for Eva Berneke og Marie Ehrling, og til kr. 75.000 for Monica Caneman. Tilleggshonorar for perioden mai 2012 – mai 2013 fastsettes til kr. 50.000 for utenbysboende innenfor Norden og til kr. 100.000 for utenbysboende utenfor Norden.  

Lagrede sider

Velg / Opphev alle

Schibsted ©