Konsernstyrets ansvar

I henhold til allmennaksjeloven er styret ansvarlig for forvaltningen av konsernet, mens konsernsjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen.

Styrets rolle er å overvåke den daglige ledelsen slik den utøves av administrerende direktør, samt å overvåke Schibsteds generelle virksomhet, og sørge for at tilstrekkelige styrings- og kontrollsystemer er iverksatt. Styret tilsetter konsernsjef, utarbeider stillingsinstruks og fastsetter fullmakter, vilkår og betingelser knyttet til stillingen.

Styret har utarbeidet en styreinstruks som beskriver styrets ansvar, plikter og retningslinjer for styrearbeidet. Styreinstruksen beskriver også oppgavene til konsernsjefen og hans/hennes forpliktelser overfor styret. Styret foretar årlig en egenevaluering av sitt arbeid. Dette danner grunnlag for valgkomiteens arbeid med den årlige styreevalueringen.

Vedtektene fastslår at styret skal bestå av 6 til 11 medlemmer i tillegg til varamedlemmer. Konsernets ansatte skal være representert i styret med et antall som følger gjeldende avtaler med selskapet. Pr. i dag består styret av ti medlemmer, hvorav sju er representanter for aksjonærene og tre er representanter for de ansatte. Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges for ett år av gangen. Styrets ansattevalgte representanter velges for to år av gangen.

Styrets medlemmer

Foruten de valgte styremedlemmene deltar en observatør på konsernstyremøtene i Schibsted ASA. Observatøren har tale- og forslagsrett på styremøtene.