Konsernstyrets underutvalg

I tråd med gjeldende lover og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, har Schibsteds konsernstyre etablert et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg som skal bidra til grundig behandling av saker innenfor utvalgenes arbeidsområder.

Konsernstyrets kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget er et underutvalg av konsernstyret og har ingen selvstendig beslutningsmyndighet. Kompensasjonsutvalget velges av konsernstyret for ett år av gangen.

Kompensasjonsutvalget forbereder saker til styret som gjelder avlønning av konsernsjefen. I tillegg bistår utvalget konsernstyret med å behandle prinsipielle spørsmål, retningslinjer og strategi knyttet til avlønning av den øvrige konsernledelsen og toppledere i sentrale datterselskaper.

Utvalget diskuterer også spørsmål knyttet til suksesjon i sentrale posisjoner i konsernet.

Utvalget ble opprettet i 2004. I 2012 består utvalget av følgende medlemmer: Ole Jacob Sunde (leder), Eugénie van Wiechen og Jonas Fröberg.

Konsernstyrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalgav styret og har ingen selvstendig beslutningsmyndighet. Revisjonsutvalget velges av konsernstyret for ett år av gangen.

Revisjonsutvalget forbereder styrets kvalitetssikring av den finansielle rapporteringen. I tillegg overvåker utvalget konsernets internkontrollsystem og risikostyringssystemer knyttet til den finansielle rapporteringen og fører tilsyn med valg av ekstern revisore, ekstern revisors arbeid og uavhengighet.

Utvalget ble opprettet i 2007. I 2012 består revisjonsutvalget av følgende medlemmer: Christian Ringnes (leder), Eva Berneke og Arnaud de Puyfontaine.