Medierevolusjonen krever omstilling

Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge, hadde denne replikken på trykk i Aftenposten 5. september 2012.

Medierevolusjonen krever omstilling

Av Didrik Munch, konsernsjef Schibsted Norge

Mediebransjen står midt oppe i en revolusjon der leserne flytter seg i stor fart fra papir til nett, mobil og leserbrett. Der er inntektene foreløpig bare en brøkdel av det man har på papir. Færre solgte aviser og færre annonsekroner setter journalistikken under et dobbelt press. Derfor er Johann Roppens prisverdige ønske om flere journalister og større redaksjoner dessverre i utakt med de voldsomme utfordringer som hele bransjen er inne i.

I en slik situasjon er mediehusene nødt til å gjøre to ting samtidig: Det første er å få opp den digitale kapasiteten og kompetansen. Det andre er å nedjustere kostnadene når inntektene synker. Målet er å sikre at våre posisjoner blir like sterke digitalt som de vi har innenfor tradisjonelle medier. Vi er nemlig overbevist om at sterke redaksjonelle produkter vil være fundamentet for en sunn og lønnsom virksomhet også i den digitale fremtiden. Det er dette som best vil sikre mediehusenes stilling, og er derfor den riktige veien å ta selv om jeg godt forstår den uro som omstillingen naturlig medfører.

Det er avgjørende å få frem at kvalitetsjournalistikk også har en økonomisk side. Uten et inntektsgrunnlag kan ikke norske mediehus finansiere kvalitetsjournalistikken. Finansieringen kommer både fra annonsemarkedet og lesermarkedet, og mediene er under press fra begge kanter.

Redusert opplag

Det trykkes om lag 150 millioner færre norske aviser i år, sammenlignet med for 10 år siden. Det daglige, totale norske avisopplaget blitt redusert med rundt en halv million eksemplarer. VGs opplag er nær halvert i denne perioden, og dagspressen har gått fra å være en klar markedsleder til å bli det tredje største mediet i Norge. For 2012 tyder prognosen på at Aftenposten får en nedgang på 10 prosent i annonseinntektene sammenlignet med fjoråret. Bare i andre kvartal i år tapte norsk dagspresse 150 millioner kroner i annonseinntekter sammenlignet med samme periode i fjor.

Schibsted tror at papiravisene fortsatt vil være en viktig kanal både for lesere og annonsører i årene fremover, men det er ikke til å komme forbi at det doble presset på inntektene har store og åpenbare konsekvenser. Så langt har mediebransjen møtt denne utviklingen med omstilling: effektivisering av drift, store kostnadskutt, økt samarbeid og forenkling der det har vært mulig. Fordi den digitale utviklingen bare er i startfasen, venter vi at også dette vil fortsette.

Nødvendig omstilling

Mediehusene til Schibsted er blant mange mediehus som fremover vil gjennomføre en rekke omfattende sparetiltak. Vår vurdering er at det er avgjørende å handle mens vi fortsatt har handlefrihet, når så tydelige strukturelle endringer angriper fundamentet for mediehusenes virksomhet. Behovet for omstilling i mediehusene er dermed helt nødvendig selv om selskapene i dag har en sunn økonomi. Våre avisers situasjon er i denne situasjonen ikke unik. For første gang står bransjen overfor en økonomisk krise som ikke er skapt av forbigående konjunkturfall. Nå handler det om dyptgående strukturelle endringer og utfordringer.

Nye økonomiske rammevilkår krever en rask omstilling. Overskudd og trygghet tar snart slutt hvis vi ikke tilpasser kostnadene til et nytt og redusert inntektsnivå. Dette er ingen finanskrise som ”går over,” men en grunnleggende strukturendring i bransjen som krever endringer. Og redaksjonell frihet forutsetter alltid en sunn økonomi.

Johann Roppen tar derfor feil når han skriver at det norske mediemarkedet her blir påvirket av det Schibsted gjør. Trenden i retning av økt digitalisering og globalisering er så tung og grunnleggende at det påvirker alle aktører i mediebransjen. Vi tror det beste svaret er å tilpasse oss dette slik at våre kvalitetsaviser bygget på journalistikk og kompetente redaksjoner kan hevde seg best mulig i den formidable konkurransen vi møter om brukernes tid og annonsørenes penger.

Publisert: 05.09.2012 09:14
Sist oppdatert: 05.09.2012 09:19