Hopp til hovedinnhold
  • Print

Gjeldsfinansiering

Schibstedkonsernets viktigste kilde til gjeldsfinansiering er fleksible flervaluta lånefasiliteter og obligasjonslån. I tillegg har konsernet langsiktige lån fra Eksportfinans og Nordic Investment Bank, og utnytter dessuten muligheten til kortsiktig finansiering i sertifikatmarkedet når dette er gunstig.

Konsernet følger en strategi der utrukne langsiktige lånerammer alltid skal være tilstrekkelig til å dekke eventuelle kortsiktige sertifikatlån.

En flervaluta lånefasilitet er fornyet i mars 2013 med en 5 års fasilitet på EUR 125 mill. og konsernets lånestruktur ser pr. 31. desember 2013 ut som følger:

Brutto rentebærende gjeld (NOK mill.)

Obliasjoner/FRNer 1.600
Bilaterale lån 571
Flervaluta lånefasiliteter -
Annet 228
Total 2.399

 Ytterligere informasjon om de ulike kategoriene av gjeld nedenfor*:

Obligasjoner

ISINBeløp (mill.)Utstedt datoForfallRenteSecurity noteReg. dokument
NO0010593262 NOK 400 Des 2010 Des 2015 3M NIBOR + 205 bp Link Link
NO0010637176 NOK 500 Mars 2012 Mars 2017 3M NIBOR + 215 bp Link Link
NO0010637275 NOK 300 Mars 2012 Mars 2019 5,90 % Link Link
NO0010667843 NOK 250 Des 2012 Des 2022 5,40 % Link Link
NO0010667850 NOK 150 Des 2012 Des 2022 3M NIBOR + 250 bp Link Link

Bilaterale lån

MotpartBeløp (mill.)Dato inngåttForfallRente
Nordic Investment Bank EUR 0,4 Juni 2004 Juni 2014 6M EURIBOR + margin
Nordic Investment Bank NOK 148 April 2007 April 2019 6M NIBOR + margin
Eksportfinans EUR 25 Jan 2011 Jan 2014 3M EURIBOR + margin
Eksportfinans EUR 25 Jan 2011 Jan 2016 3M EURIBOR + margin

Flervaluta lånefasiliteter

MotpartBeløp fasilitet (mill.)Dato inngåttForfallRente
Banksyndikat EUR 325 Aug 2010 Aug 2015 Relevant IBOR + margin
Banksyndikat EUR 125 Mar 2013 Mar 2018 Relevant IBOR + margin

*) Flervaluta lånefasiliteter, obligasjonslån og lån fra Eksportfinans forfaller i sin helhet ved oppgitt forfallstidspunkt. Lånene i NIB har en regulert nedbetalingsprofil. Endelig forfall er oppgitt i tabellen ovenfor.

Schibsteds langsiktige lån har flytende rente som er knyttet til pengemarkedsrentene pluss en margin. For hvert prosentpoeng endring i den flytende renten, vil Schibsteds rentekostnader endres med ca NOK 24 mill.

Schibsteds låneavtaler inneholder krav til netto rentebærende gjeld (NIBD) i forhold til driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Basert på siste offentliggjorte kvartalsrapport pr. 31. desember 2013, har Schibsted langsiktige ubenyttede lånerammer i størrelsesorden NOK 3,8 mrd. 


Publisert: 04.10.2010 16:08
Sist oppdatert: 05.03.2014 15:29