Gjeldsfinansiering

Schibstedkonsernets viktigste kilde til gjeldsfinansiering er fleksible flervaluta lånefasiliteter og obligasjonslån. I tillegg har konsernet langsiktige lån fra Eksportfinans og Nordic Investment Bank.

Schibsted vil også vurdere kortsiktig finansiering i sertifikatmarkedet når dette er gunstig. Konsernet følger en strategi der utrukne langsiktige lånerammer alltid skal være tilstrekkelig til å dekke eventuelle kortsiktige sertifikatlån.

Schibsted refinansierte nylig en lånefasilitet med låneramme EUR 325 mill. Lånefasiliteten, som hadde forfall august 2015, er erstattet av en ny langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 300 mill. Den nye fasiliteten har løpetid på 5 år og to opsjoner på forlengelse i ytterligere 1 år hver (pressemelding). Den nye fasiliteten er inkludert i grafen på forfallsprofil nedenfor.

Ett av de bilaterale lånene fra Nordic Investment Bank (NIB) ble tilbakebetalt ved forfall i juni 2014.

I april 2014 utstedte Schibsted ASA et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 mill. i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet ble mottatt 6. mai og forfallsdato er i mai 2021 (pressemelding). Lånet har en rente på 3 måneders NIBOR pluss 110 basispunkter.

Per 30.juni 2014 hadde konsernet følgende lån:

Netto rentebærende gjeld (mill. NOK)

Obliasjoner/FRNer 2,200
Bilaterale lån 345
Flervaluta lånefasiliteter -
Annet 96
Total 2.641

 Ytterligere informasjon om de ulike kategoriene av gjeld nedenfor*:

Obligasjoner

ISINBeløp (mill.)Utstedt datoForfallRenteSecurity noteReg. dokument
NO0010593262 NOK 400 Des 2010 Des 2015 3M NIBOR + 205 bp Link Link
NO0010637176 NOK 500 Mars 2012 Mars 2017 3M NIBOR + 215 bp Link Link
NO0010637275 NOK 300 Mars 2012 Mars 2019 5,90 % Link Link
NO0010667843 NOK 250 Des 2012 Des 2022 5,40 % Link Link
NO0010667850 NOK 150 Des 2012 Des 2022 3M NIBOR + 250 bp Link Link
NO0010710569 NOK 600 Mai 2014 Mai 2021 3M NIBOR + 110 bp Link Link

Bilaterale lån

MotpartBeløp (mill.)Dato inngåttForfallRente
Nordic Investment Bank NOK 135 April 2007 April 2019 6M NIBOR + margin
Eksportfinans EUR 25 Jan 2011 Jan 2016 3M EURIBOR + margin

Flervaluta lånefasiliteter

MotpartBeløp fasilitet (mill.)Dato inngåttForfallRente
Banksyndikat EUR 325 Aug 2010 Aug 2015 Relevant IBOR + margin
Banksyndikat EUR 125 Mar 2013 Mar 2018 Relevant IBOR + margin

*) Flervaluta lånefasiliteter, obligasjonslån og lån fra Eksportfinans forfaller i sin helhet ved oppgitt forfallstidspunkt. Lånene i NIB har en regulert nedbetalingsprofil. Endelig forfall er oppgitt i tabellen ovenfor.

Schibsteds langsiktige lån har flytende rente som er knyttet til pengemarkedsrentene pluss en margin. For hvert prosentpoeng endring i den flytende renten, vil Schibsteds rentekostnader endres med ca NOK 26 mill.

Schibsteds låneavtaler inneholder krav til netto rentebærende gjeld (NIBD) i forhold til driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Basert på siste offentliggjorte kvartalsrapport pr. 30. juni 2014, har Schibsted langsiktige ubenyttede lånerammer i størrelsesorden NOK 3,8 mrd.