Gjeldsfinansiering

Schibstedkonsernets viktigste kilde til gjeldsfinansiering er fleksible flervaluta lånefasiliteter og obligasjonslån. I tillegg har konsernet langsiktige lån fra Eksportfinans og Nordic Investment Bank. 

Schibsted vil også vurdere kortsiktig finansiering i sertifikatmarkedet når dette er gunstig.

Konsernet inngikk et kortsiktig bilateralt lån på SEK 150 mill. i desember. Lånet er inkludert i kategorien annen rentebærende gjeld i forfallsprofilen.

Per 31. mars 2015 hadde konsernet følgende lån:

Netto rentebærende gjeld (mill. NOK)

Obliasjoner/FRNer 2.200
Bilaterale lån 339
Kortsiktige lån 141
Flervaluta lånefasiliteter -
Annet 72
Total 2,752

 Ytterligere informasjon om de ulike kategoriene av gjeld nedenfor*:

Obligasjoner

ISINBeløp (mill.)Utstedt datoForfallRenteSecurity noteReg. dokument
NO0010593262 NOK 400 Des 2010 Des 2015 3M NIBOR + 205 bp Link Link
NO0010637176 NOK 500 Mars 2012 Mars 2017 3M NIBOR + 215 bp Link Link
NO0010637275 NOK 300 Mars 2012 Mars 2019 5,90 % Link Link
NO0010667843 NOK 250 Des 2012 Des 2022 5,40 % Link Link
NO0010667850 NOK 150 Des 2012 Des 2022 3M NIBOR + 250 bp Link Link
NO0010710569 NOK 600 Mai 2014 Mai 2021 3M NIBOR + 110 bp Link Link

Bilaterale lån

MotpartBeløp (mill.)Dato inngåttForfallRente
Nordic Investment Bank NOK 135 April 2007 April 2019 6M NIBOR + margin
Eksportfinans EUR 25 Jan 2011 Jan 2016 3M EURIBOR + margin

Flervaluta lånefasiliteter

MotpartBeløp fasilitet (mill.)Dato inngåttForfallRente
Banksyndikat EUR 125 Mar 2013 Mar 2018 Relevant IBOR + margin
Banksyndikat EUR 300 Jul 2014 Jul 2019 Relevant IBOR + margin

*) Flervaluta lånefasiliteter, obligasjonslån og lån fra Eksportfinans forfaller i sin helhet ved oppgitt forfallstidspunkt. Lånene i NIB har en regulert nedbetalingsprofil. Endelig forfall er oppgitt i tabellen ovenfor.

Schibsteds langsiktige lån har flytende rente som er knyttet til pengemarkedsrentene pluss en margin. De to obligasjonene med fast rente ble swappet til flytende rente på utstedelsestidspunktet. For hvert prosentpoeng endring i den flytende renten, vil Schibsteds rentekostnader endres med ca NOK 27 mill.

Schibsteds låneavtaler inneholder krav til netto rentebærende gjeld (NIBD) i forhold til driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Basert på siste offentliggjorte kvartalsrapport pr. 31. mars 2015, har Schibsted langsiktige ubenyttede lånerammer i størrelsesorden NOK 3,7 mrd.