Hopp til hovedinnhold
  • Print

Gjeldsfinansiering

Schibstedkonsernets viktigste kilde til gjeldsfinansiering er fleksible flervaluta lånefasiliteter og obligasjonslån. I tillegg har konsernet langsiktige lån fra Eksportfinans og Nordic Investment Bank.

Schibsted vil også vurdere kortsiktig finansiering i sertifikatmarkedet når dette er gunstig.

Konsernet følger en strategi der utrukne langsiktige lånerammer alltid skal være tilstrekkelig til å dekke eventuelle kortsiktige sertifikatlån.

Ett av de bilaterale lånene fra Eksportfinans (EUR 25 mill.) ble tilbakebetalt ved forfall i januar 2014. I april 2014 utstedte Schibsted ASA et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 mill. i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet ble mottatt 6. mai og forfallsdato er i mai 2021 (pressemelding). Lånet har en rente på 3 måneders NIBOR pluss 110 basispunkter.

Netto rentebærende gjeld (mill. NOK)

Obliasjoner/FRNer 1.600
Bilaterale lån 358
Flervaluta lånefasiliteter -
Annet 120
Total 2.078

 Ytterligere informasjon om de ulike kategoriene av gjeld nedenfor*:

Obligasjoner

ISINBeløp (mill.)Utstedt datoForfallRenteSecurity noteReg. dokument
NO0010593262 NOK 400 Des 2010 Des 2015 3M NIBOR + 205 bp Link Link
NO0010637176 NOK 500 Mars 2012 Mars 2017 3M NIBOR + 215 bp Link Link
NO0010637275 NOK 300 Mars 2012 Mars 2019 5,90 % Link Link
NO0010667843 NOK 250 Des 2012 Des 2022 5,40 % Link Link
NO0010667850 NOK 150 Des 2012 Des 2022 3M NIBOR + 250 bp Link Link

Bilaterale lån

MotpartBeløp (mill.)Dato inngåttForfallRente
Nordic Investment Bank EUR 0,4 Juni 2004 Juni 2014 6M EURIBOR + margin
Nordic Investment Bank NOK 148 April 2007 April 2019 6M NIBOR + margin
Eksportfinans EUR 25 Jan 2011 Jan 2016 3M EURIBOR + margin

Flervaluta lånefasiliteter

MotpartBeløp fasilitet (mill.)Dato inngåttForfallRente
Banksyndikat EUR 325 Aug 2010 Aug 2015 Relevant IBOR + margin
Banksyndikat EUR 125 Mar 2013 Mar 2018 Relevant IBOR + margin

*) Flervaluta lånefasiliteter, obligasjonslån og lån fra Eksportfinans forfaller i sin helhet ved oppgitt forfallstidspunkt. Lånene i NIB har en regulert nedbetalingsprofil. Endelig forfall er oppgitt i tabellen ovenfor.

Schibsteds langsiktige lån har flytende rente som er knyttet til pengemarkedsrentene pluss en margin. For hvert prosentpoeng endring i den flytende renten, vil Schibsteds rentekostnader endres med ca NOK 21 mill.

Schibsteds låneavtaler inneholder krav til netto rentebærende gjeld (NIBD) i forhold til driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Basert på siste offentliggjorte kvartalsrapport pr. 31. mars 2014, har Schibsted langsiktige ubenyttede lånerammer i størrelsesorden NOK 3,7 mrd. 


Publisert: 04.10.2010 16:08
Sist oppdatert: 05.06.2014 17:18